توليدات شركت پشمبافي توس در سه بخش عمده طبقه بندي مي گردد:

 

  پارچه هاي لباسي: شامل انواع پارچه فاستوني و شبه فاستوني

پارچه هاي روكش صندلي: شامل توليدات روكش صندلي انواع خودرو

 

 روکش صندلی خودرو: شامل روکش اول کلیه خودروهای تولیدی کشور.